}afna jistaqsu: "X'inhi 'kartolerija'?"

KARTOLERIJA

[Kɐrtɔlεrɪjɐ] nom

1. g]odda g]all-kitba b]al karti, lapsijiet u pinen;

2. prodotti o]ra tal-karta b]al pitazzi, kartolini u        djarji;

3. a``essorji ta’ fuq l-iskrivanija b]al kontenituri        tal-lapsijiet u kalendarji;

4. kwalunkwe o[[etti o]ra li jag]tuk l-impressjoni      li int organizzat;

5. mag]rufa wkoll b]ala stationery

jannar.png
gallarija.png
TORN%20PAPER%20EFFECT%20(transparent)2_e

Min A]na

Il-KARTOLERIJA ta' Lara hija r-ri#ultat tal-im]abba tag]na lejn il-lingwa u l-kultura Maltija u dak kollu li jag]mel il-]ajja iktar organizzata - il-]olma tag]na hi li nkabbru l-u#u tal-lingwa Maltija fil-]ajja tag]na ta' kuljum!

 

Il-]anut tag]na b]all-ista[uni – jinbidel kontinwament skont i#-#mien tas-sena! Jekk hux djarju g]al sena [dida, jew xi kartolina g]al dak l-awgurju spe`jali, Il-KARTOLERIJA ta' Lara dejjem lesta b’xi ]a[a unika u bil-Malti!

Il-Fundatri`i

Minkejja r-rivoluzzjoni di[itali, g]al Lara l-ebda teknolo[ija jew app ma tie]u post il-karta u l-pinna! Bejn kitba u bejn ta]#i#, hi tg]id li l-karta hija riflessjoni tal-karattru tal-individwu. Il-lingwa Maltija hija g]al qalbha ]afna i#da, mill-a]]ar e#ami tal-Malti, ftit li xejn prattikat dak li tg]allmet g]ax b]all-ma[[oranza, dejjem g]a#let it-triq il-fa`li… u addio l-‘g]’ u l-‘h’!

 

I#da meta g]amlet il-pass li tifta] il-linja ta’ kartolerija iddisinjata minnha; kemm g]ax kienet ]olma sa minn dejjem, kif ukoll min]abba il-ftit (jew ]afna) sinifiteti tag]ha fejn jid]ol disinn u kontenut, id-de`i#joni kienet li: kollox ikun bil-Malti!

 

L-ideat tag]ha huma ispirati mil-]ajja Maltija u dak kollu li hu g]al qalbha – li jinkludi l-arti, il-qari u s-safar fost affarijiet o]ra. Ma jonqosx xi kliem ta’ motivazzjoni mitfug]a ’l hemm u ’l hawn g]ax temmen li huma dawk il-kliem li j#ommuha g]addejja f’mumenti ta’ qtig] il-qalb.

 

Fl-a]]ar i#da mhux l-inqas, Lara tg]idilna li l-o[[etti f'Il-KARTOLERIJA ta' Lara mhumiex sempli`iment xi suvenir ta’ Malta – i#da huma mag]mula g]al dawk kollha li j]addnu u j]obbu l-lingwa Maltija!

lara.png