Mistoqsijiet Komuni

Metodi tal-]las

Il-metodi tal-]las a``ettati huma Revolut, BOV Mobile jew inkella flus kontanti meta nwasslulek l-ordni tieg]ek.

 

Distribuzzjoni

KARTOLERIJA toffri li twassal l-ordnijiet b’xejn fl-indirizz lokali provdut fil-formola tal-ordni. G]all-klijenti f’Malta, l-ordni titqassam sa ]amest ijiem wara li ti[i sottomessa l-ordni. G]all-klijenti G]awdxin, l-ordnijiet jitqassmu darba fix-xahar. F’dan il-ka# il-klijent ji[i infurmat bid-data tad-distribuzzjoni li jkun imiss.

G]all-klijenti barra minn xtutna, KARTOLERIJA tu#a s-servizz tal-Maltapost biex tibg]at il-pakketti tag]ha. G]aldaqstant, a]na nie]du ]sieb li nikkuntattjaw lill-klijent bl-informazzjoni relatata mal-prezz tal-posta qabel l-ordni ti[i kkonfermata.

 

Etika

Konxji tal-ambjent, a]na nag]mlu l-a]jar li nistg]u biex innaqqsu l-impatt tag]na. G]alhekk, il-prodotti u l-ippakkjar tal-prodotti ta’ KARTOLERIJA huma fil-ma[[oranza tag]hom ri`iklabbli.

 

Prodotti

Il-prodotti ta’ KARTOLERIJA huma disinn ori[inali ta’ Lara Azzopardi u huma protetti ta]t il-marka kummer`jali 'Il-KARTOLERIJA ta' Lara'. Il-prodotti ji[u produ`uti fi stamperiji differenti kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, skont in-natura tag]hom – madankollu, dejjem naraw li l-fornituri tag]na jkunu konformi mal-istandard tag]na. Jista’ jag]ti l-ka# li `erti prodotti jkollhom ukoll laqtiet ta’ xog]ol bl-idejn!

Okka#jonalment, KARTOLERIJA jkollha wkoll kollaborazzjonijiet ma’ artisti o]rajn. G]alhekk… kellimna jekk ta]seb li g]andek xi idea g]alina!

 

Ordnijiet personalizzati jew fi kwantità

Apparti l-prodotti sta[jonali, b]all-kartolini li jistg]u ji[u ppersonalizzati, KARTOLERIJA toffri li, fejn hu possibbli, tippersonalizza l-prodotti g]all-gosti tal-klijenti.

Jekk inti g]alliem/a, sid ta’ negozju jew sempli`iment xi ]add li tixtieq tordna bil-kwantità, tiddejjaq xejn tikkuntattjana fuq kartolerija@gmail.com g]al iktar informazzjoni dwar personalizzazzjoni u skontijiet li jaf japplikaw.