Regoli tal-Privatezza

F’KARTOLERIJA, a``essibli mis-sit www.kartolerija.com, wa]da mill-prijoritajiet ewlenin tag]na hi l-privatezza tal-vi#itaturi tag]na. Dawn ir-Regoli tal-Privatezza jiddokumentaw it-tip ta’ informazzjoni li tin[abar minn KARTOLERIJA u kif tintu#a. Dawn ir-Regoli tal-Privatezza japplikaw biss g]al attivitajiet onlajn u huma validi g]all-vi#itaturi tas-sit fir-rigward tal-informazzjoni li tista’ tittie]ed minn KARTOLERIJA. Dawn ir-regoli ma japplikawx g]al informazzjoni o]ra li tin[abar offlajn jew minn mezzi o]ra li m’humiex din is-sit.

 

Kunsens

Billi tu#a s-sit tag]na, inti qieg]ed/qieg]da taqbel ma’ u ta``etta ir-Regoli tal-Privatezza tag]na.

 

Informazzjoni li tin[abar

Qabel tin[abar kwalunkwe informazzjoni personali, ir-ra[uni ta’ g]alfejn qieg]da tin[abar ting]ata `ara. {eneralment, l-informazzjoni personali li tin[abar minn KARTOLERIJA tikkonsisti fl-isem, il-kunjom, l-indirizz fi#iku, l-indirizz elettroniku, in-numru tal-kuntatt tal-individwu u kwalunkwe informazzjoni o]ra li tista’ ting]ata mill-individwu nnifsu.

L-istess informazzjoni tin[abar fil-ka# li l-individwu jag]#el minn jeddu li jirre[istra b]ala membru f'KARTOLERIJA.

 

Kif nu#aw l-informazzjoni mi[bura

L-informazzjoni li tin[abar tintu#a g]al dawn ir-ra[unijiet:

  • biex nassistuk fl-ordni tieg]ek;

  • biex nippro`essaw it-tran#azzjoni relatata mal-ordni tieg]ek;

  • biex nikkomunikaw mieg]ek;

  • u biex nanalizzaw l-attivita’ tas-sit.

L-informazzjoni li tin[abar tin#amm g]all-perjodu stipulat bil-li[i u tista’ ting]ata lill-awtoritajiet ikkon`ernati g]al skopijiet legali, b]all-prevenzjoni tal-frodi.

Regolamenti dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta {enerali (GDPR)

Skont il-GDPR, l-individwu g]andu d-dritt li ja``essa kopja tal-informazzjoni personali li qed tin#amm fuqu/fuqha, li jitlob g]al tibdil f’informazzjoni li hi inkorretta u li j[ieg]el lil KARTOLERIJA t]assar kwalunkwe informazzjoni personali li tikkon`erna lilu.

 

Tibdil fir-Regoli tal-Privatezza

Kartolerija tirriserva d-dritt li ta[[orna dawn is-sett ta’ regoli f’kull waqt. Hija fl-interess tal-vi#itatur tas-sit li ji``ekkja li jaqbel mal-regoli a[[ornati li japplikaw fil-mument li jkun qieg]ed ja``essa s-sit.

 

Ikkuntattjana

F’ka# ta’ xi mistoqsijiet jew kjarifika fuq dawn ir-regoli, tista’ tikkuntattjana fuq kartolerija@gmail.com

A[[ornati: 29/01/2021