Termini u Kundizzjonijiet

G]all-iskop ta’ dawn it-Termini u Kundizzjonijiet, it-termini “a]na” u “tag]na” jirreferu g]al Lara Azzopardi, il-fundattrici ta’ ‘KARTOLERIJA’, detentri`i tan-numru tal-VAT MT27398407. It-terminu “dan is-sit” jirreferi g]as-sit www.kartolerija.com. Bl-g]a#la tieg]ek li ta``essa dan is-sit inti qieg]ed/qieg]da taqbel mat-termini u kundizzjonijiet stipulati hawn ta]t.

 

{enerali

A]na nirriservaw id-dritt li nirrifjutaw li nag]tu servizz lil kwalunkwe individwu f’kull mument. Inti taqbel li mhux permess li tirriprodu`i, tikkopja jew tbieg] l-ebda parti minn dan is-sit u d-disinji u l-prodotti murija jew mixtrija minn fuqu.

 

E#attezza tal-informazzjoni

A]na nag]mlu l-isforzi tag]na biex nuru l-kontenut, inklu# il-kuluri, tal-prodotti tag]na kemm jista’ jkun pre`i#. Madankollu, ma nistg]ux niggarantixxu li l-mezzi u#ati biex ta``essa dan is-sit qieg]din jirriflettu l-kuluri pre`i#i.

 

Prezzijiet u Modifikazzjonijiet tal-Prodotti

A]na nirriservaw id-dritt li nag]mlu tibdil fil-prodott jew fil-prezz tieg]u, inklu# li nwaqqfu milli nipprodu`u xi prodott, ming]ajr avvi#.

 

Kan`ellazzjoniji tal-Ordni u Ritorn tal-Prodotti

Il-klijent jing]ata `ans ta’ 24 sieg]a minn meta jag]mel l-ordni f’ka# li jixtieq jikkan`ella l-ordni tieg]u. A]na nirriservaw id-dritt li nirrifjutaw li nag]tu servizz lil individwi li jinjoraw dan il-perjodu stipulat.

A]na na``ettaw li l-prodotti mixtrija ji[u rritornati sa mhux iktar minn 14 -il [urnata wara li jkunu nxtraw. Il-prodott irid ikun g]adu mhux u#at u ppakkjat fil-mod ori[inali tieg]u. F’dan il-ka#, ting]ata nota ta’ kreditu. A]na nag]mlu e``ezzjonijiet f’ka# li l-prodott ikollu xi difett li seta’ [ie kkaw#at waqt il-produzzjoni.

U#u Projbit

Inti projbit milli tu#a dan is-sit g]al skopijiet ]#iena, kontra l-li[i, li jiksru r-regoli tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, li jirriflettu azzjonijiet ta’ kull tip ta’ abbuz jew diskriminazzjoni, li xxerred informazzjoni falza, li ti[bor informazzjoni fuq individwi o]ra li jag]mlu u#u minn dan is-sit, biex tikkompromessa l-informazzjoni jew g]al ra[unijiet oxxeni jew immorali. A]na nirriservaw id-dritt li nitterminaw l-u#u tieg]ek minn dan is-sit u li nirraportaw lill-awtoritajiet ikkon`ernati.

 

Il-Li[i

Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet huma msejsa skont il-li[i ta’ Malta u tal-Unjoni Ewropea.

 

Tibdil fit-Termini u l-Kundizzjonijiet

A]na nirriservaw id-dritt li nimmodifikaw dawn it-termini f’kull waqt. Hija fl-interess tal-vi#itatur tas-sit li ji``ekkja li jaqbel mat-termini a[[ornati li japplikaw fil-mument li jkun qieg]ed ja``essa s-sit.

 

Ikkuntattjana

F’ka# ta’ xi mistoqsijiet jew kjarifika fuq dawn ir-regoli, tista’ tikkuntattjana fuq kartolerija@gmail.com

A[[ornati: 29/01/2021